Spring til indhold

Bornholms Havvind

Havde du ikke mulighed for at deltage i Borgermødet den 4. april 2022 om perspektiverne for en lokalt- og folkeejet 100 MW kystnær havvindmøllepark ud for Bornholm? Eller har du bare lyst til at dykke lidt dybere ned i de plancher, der blev vist til Borgermødet? Så er der hjælp her på hjemmesiden.

Formål

Projektets mål er at gøre Bornholm selvforsynende med grøn og bæredygtig strøm i år 2025 og i årene frem mod år 2030. Således ønsker projektet ikke alene at bidrage til indfrielsen af det erklærede Bornholmermål, men også til virkeliggørelsen af Danmarks ambition om at reducere landets CO2 udledning med 70% frem mod år 2030. Samtidig er det projektets mål at bidrage til at gøre Bornholm attraktiv som en fuldskala testzone for Power to X -tiltag til integration, omdannelse og lagring af energi.

Tempo er alfa og omega i Danmarks grønne omstilling. Kystnære havvindprojekter er en hurtigere vej til at få mere grøn energi og er derfor en ekstra mulighed for at nå ambitiøse klimamål for Danmarks energiproduktion allerede i 2025. Vores model sikrer, at det sker med lokalt medejerskab.

Vi vil gøre Bornholm selvforsynende med grøn og bæredygtig strøm

fra år 2025 og bidrage til at reducere Danmarks CO2 aftryk med 70% frem mod år 2030

Bornholm mangler i dag en elproduktion på knap 80.000 MWh for at være selvforsynende med grøn strøm. Dertil kommer, at nogle af vores eksisterende landvindmøller forventes at skulle nedtages fra fra 2027 og frem, samtidig med at den grønne omstilling, som Bornholm aktivt arbejder for at fremme fx inden for transport og varmesektoren, vil betyde et yderligere øget behov for strøm på Bornholm. Det forventes således, at:

  • vi inden for de kommende få år kommer til at omlægge en stor del af vores landtransport fra at være benzin- og dieseldrevet til at være el-drevet,
  • vi inden for en overskuelig årrække må forvente, at også vores søtransport, herunder færgedriften til og fra Bornholm, omlægges til at anvende mere klimavenlige drivmidler (f.eks. brint-baseret brændstof),
  • også vores sidste oliefyr vil blive erstattet af varmepumper og andre grønne opvarmningsformer, 
  • vores forbrug af træflis, halm og træpiller til opvarmning og strømproduktion, som kun kan anses at være en midlertidig løsning, vil skulle erstattes af andre energiformer, og endelig at, 
  • BOFA, vores affaldshåndteringsselskab, ifølge sin nye strategi indstiller afbrændingen af affald i år 2032 og derfor, at også denne varmekilde vil skulle erstattes af f.eks. varmepumper. 

Samlet set betyder dette, at vi kigger ind i en fremtid, hvor Bornholm allerede om få år mangler op til 300.000 MWh. Dette strømbehov vil kunne dækkes af en 90-100 MW kystnær havvindmøllepark, samtidig med at overskydende strøm vil kunne danne basis for power-to-X følgeinvesteringer til omdannelse og lagring af strøm og/eller vil kunne eksporteres gennem det allerede eksisterende søkabel til Sverige. Således er der allerede igangsat en del initiativer til fremme af, at Bornholm i fremtiden kommer til at kunne absorbere en øget mængde energi fra sol og vind i forhold til den nuværende kapacitet.

Tanken er, at den strøm, som vores bornholmske havvindmøllepark producerer, skal forsyne bornholmske borgere og offentlige og private virksomheder. Derfor foreslår vi, at Bornholms Havvind indgår en langsigtet el-handelsaftale bl.a. med Bornholms Energi og Forsyning (BEOF) om køb af strøm, og at BEOF igennem aftalen forpligter sig til at tilbyde alle bornholmere at kunne købe grøn strøm fra havvindmølleparken. Eventuelt overskydende strøm vil kunne sælges uden for øen på Nordpol spotmarked.

Bornholm skal være attraktiv som en fuldskala testzone for tiltag til integration og lagring af energi

Som et ø-samfund, der rummer såvel industri, landbrug og håndværksproduktion som offentlige institutioner som hospital, uddannelsesinstitutioner og kollektiv trafik, og som elektricitetsmæssigt er forbundet til omverdenen alene gennem et søkabel til Sverige, tilbyder Bornholm en unik mulighed for test af de teknologier, der skal til for, at den grønne omstilling kan blive en realitet, og for at vi også i fremtiden vil have adgang til energi selv på overskyede, vindstille dage og nætter. Med etablering af en 90-100 MW kystnær havvindmøllepark vil Bornholm råde over strøm, der vil gøre det muligt at udnytte Bornholms unikke placering og størrelse mhp. udvikling og fuldskalaafprøvning af den teknologi, der skal til for at lagre grøn strøm og gøre den anvendelig som drivkraft for et grønt, CO2-neutralt samfund og for at realisere de ambitioner, som Bornholms Regionskommune og Bornholms Energi og Forsyning (BEOF) har skitseret i oplægget om Bornholm som national testzone.

Ud over de initiativer, som BEOF, DTU og andre allerede har undervejs, har Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark etableret kontakt med HydrogenValley i Hobro, der deltager i projektet HyBalance, som har til formål at vise, hvordan brint – og produktionen af brint – kan indgå, ikke bare i fremtidens, men også i nutidens energisystemer. Som en del af HyBalance projektet, er et af Europas største elektrolyseanlæg blevet etableret i Hobro i 2018, og i 2019 påbegyndte man et projekt omkring afprøvning og udrulningen af tre brintbusser i Nordjylland. Hydrogen Valley har vist interesse for at undersøge, hvorledes erfaringerne fra Hobro kunne bringes i anvendelse på Bornholm i samspil med etableringen af Bornholms Havvind, fx gennem etablering af et 5 MW elektrolyseanlæg, der vil kunne omdanne og lagre overskudsstrøm i perioder med megen vind. Også vores tekniske konsulenter K2Management har udtrykt interesse for at undersøge og tiltrække power-to-X initiativer til Bornholm i samspil med etableringen af Bornholms Havvind.

Hjælp Bornholms Havvind – skriv under på dette opråb til Klimaminister Dan Jørgensen!

Oktober 2020

Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark sætter i dag gang i en underskriftsindsamling med et opråb til Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen om at ophæve arealreservationen på Rønnebakke, et område 8-10 km fra Bornholms sydkyst. Uden ophævelsen af arealreservationen kan arbejdet med udviklingen af Bornholms folkeejede kystnære havvindmøllepark nemlig ikke komme videre.

Vi er mange, der mener, at det haster med konkret klimahandling nu, og at det er vigtigt, at den grønne omstilling er demokratisk og folkeligt forankret – og det er lige præcis det, vores initiativ er et bidrag til: En folkeejet kystnær havvindmøllepark, der står klar til at producere strøm til Bornholm og andre allerede fra år 2025. 

Vil du være med til at hjælpe vores initiativ videre, så skriv under her på dette opråb til vores Klimaminister: 

Kære Dan Jørgensen. 

Tøv ikke! Danmark har brug for hurtig og konkret klimahandling. En gruppe borgere og virksomheder på Bornholm står klar til at tage ansvar og handle nu og etablere en folkeejet kystnær havvindmøllepark på Rønnebakke klar til drift allerede i år 2025; området Rønnebakke er ikke i spil til de havvindsprojekter, Staten planlægger at udbyde, så derfor har du muligheden for at få sat ekstra skub på den grønne omstilling lige nu og det endda med befolkningen med ombord. Så ophæv arealreservationen på Rønnebakke! Gør det nu!

Med venlig hilsen,

Alle os, der ønsker en demokratisk og folkeligt forankret grøn omstilling NU

Skriv dig op her og modtag vores nyhedsbrev

* indicates required